hirdetéseim
hirdetésfeladás

motoapro.hu adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

A motoglobe.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14., cégjegyzékszám: 01-09-208894; a továbbiakban motoapro.hu, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.motoapro.hu címen megtalálható online portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://motoapro.hu/_adatvedelem címen.

A motoglobe.hu Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználóinknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A motoglobe.hu Kft. bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A motoglobe.hu Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A motoglobe.hu Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szavatolja.

A motoglobe.hu Kft.. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról(a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.


2.    Definíciók

2.1.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
2.2.    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.3.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.4.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt  az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
2.6.    adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7.    nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9.    adatzárolás: adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;;
2.10.    adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.11.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;;
2.12.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is -  személyes adatok feldolgozását végzi;
2.13.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.14.    harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.


3.    Alapelvek a motoapro.hu adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
 

4.    A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.


4.1.    A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során a motoglobe.hu Kft.. rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

Az adatokat a szerver a statisztikák felhasználásáig tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. Ennek köszönhetően a rendszer az Ön által látogatott kategóriába tartozó speciális ajánlatot jeleníthet meg.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
 

4.2.    Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

A www.motoapro.hu. honlap html kódja a motoglobe.hu Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat.

Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics). A másik külső szerver a honlapon megjelenő hirdetések kiszolgálását végzi. Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani.


4.3.    Regisztrációs adatbázis

A motoapro.hu szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció nélkül aktív tevékenységre a portálon csak korlátozottan van lehetőség.

A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavát, e-mail címét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét, az általa birtokolt motorkerékpár(ok) adatait és képeit, valamint az általa megadott tartózkodási helyet (település), nemét és születési dátumát kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz.
Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, html vagy szöveges formátumban. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.
A megadott adatok többségének módosítását a honlapon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a felhasználó saját maga is elvégezheti, de a Kapcsolatfelvétel menüben is lehet kérni.


4.4.    A feltöltött útvonalakkal kapcsolatos adatkezelések

A felhasználók által készített és feltöltött útvonalak (tracks, routes) feltöltésekor a felhasználó döntése alapján azokat:
a) minden, a motoapro.hu oldalt látogató és használó felhasználó,
b) csak a feltöltést végző felhasználó által meghatározott felhasználói kör, 
c) csak a feltöltést végző felhasználó láthatja és töltheti le, oszthatja meg más felhasználókkal.
A feltöltést követően, a feltöltést végző felhasználó nem formálhat tulajdonjogot a feltöltött útvonalra, illetve szellemi jogi követeléseket sem nyújthat, jelenthet be azzal kapcsolatban.  A feltöltött útvonalak szabadon felhasználhatóak a motoapro.hu, illetve a motoapro.hu felhasználói részéről, a feltöltő által meghatározott körben (4.4 a-c.)

A motoapro.hu üzemeltetőinek – különösebb indoklás nélkül – a jogában áll bármely, a felhasználó által feltöltött út törlése, eltávolítása az oldalról.
A feltöltött útvonalak adatai korlátlan ideig megőrzésre kerülhetnek az adatkezelő döntése alapján.


4.5.    Hírlevél és egyéb értesítések

Az útvonal figyelő funkció segítségével lehetőség van a megadott szempontok alapján, megadott időközönként értesítést kérni, a kritériumoknak megfelelő újonnan feltöltött útvonalakról.
A szolgáltató hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.
Fentieken felül a szolgáltató rendszere egyéb – a szolgáltatásban magában rejlő – üzeneteket is küldhet alkalmanként.


4.6.    Ajánlja az útvonalat barátjának, hívja meg barátját

Lehetőség van arra, hogy ha a felhasználó érdekesnek talál egy útvonalat, vagy a motoapro.hu bármely szolgáltatását, akkor a rendszer segítségével – saját nevében és e-mail címével – értesítse erről barátját.
A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.


4.7.    Képek, megjegyzések

A felhasználók által készített és feltöltött utak (tracks, routes) feltöltésekor a felhasználó döntése alapján azokhoz képeket és megjegyzéseket csatolhat. A felhasználó a saját profiljához, megosztásaihoz is csatolhat képeket és kiegészítő szöveges tartalmakat.  A feltöltést követően a felhasználó a következő módon állíthatja be a tartalmak láthatóságát:
a) minden, a motoapro.hu oldalt látogató és használó felhasználó,
b) csak a feltöltést végző felhasználó által meghatározott felhasználói kör,
c) csak a feltöltést végző felhasználó láthatja és töltheti le, oszthatja meg más felhasználókkal ezeket a tartalmakat
A feltöltést követően, a feltöltést végző felhasználó nem formálhat tulajdonjogot a feltöltött képekre és szöveges tartalmakra, illetve szellemi jogi követeléseket sem nyújthat, jelenthet be azokkal kapcsolatban.  A feltöltött tartalmak szabadon felhasználhatóak a motoapro.hu, illetve a motoapro.hu felhasználói részéről, a feltöltő által meghatározott körben (4.7 a-c.)

A motoapro.hu üzemeltetőinek – különösebb indoklás nélkül – a jogában áll bármely, a felhasználó által feltöltött tartalom eltávolítása az oldalról.
A feltöltött tartalmak korlátlan ideig megőrzésre kerülhetnek az adatkezelő döntése alapján.


4.8.    Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehetőség van a szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.


4.9.    Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).
A motoglobe.hu Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5.    A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A motoglobe.hu Kft. honlapjait kiszolgáló szervereket a Rendesweb Kft. üzemelteti, melyek a 1173 Budapest, Határhalom utca 4. alatt  találhatóak.

A motoglobe.hu Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A motoglobe.hu Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A motoglobe.hu Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A motoglobe.hu Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő a felhasználó adatait a regisztráció időtartama alatt kezeli, majd annak törlését követően törli.

A felhasználó adatait az adatkezelő ismerheti meg.6.    Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: motoglobe.hu Kft..
Cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14.
E-mail: info@motoapro.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-208894
Adószám: 25331398-2-42 7.    Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a motoglobe.hu Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 

A motoglobe.hu Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A motoglobe.hu Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;  ;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A motoglobe.hu Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A motoglobe.hu Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A motoglobe.hu Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irodájánál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06.1.391-14-00
Telefax: 06.1.391-14-10
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu