hirdetéseim
hirdetésfeladás

motoapro.hu Felhasználási feltételek

 

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a motoglobe.hu Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky u. 57.; Cg. 01-09-208894; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://motoapro.hu címen elérhető online apróhirdetési portál (a továbbiakban: motoapro.hu) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

I. Általános rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki a motoapro.hu oldal tartalmát böngészi, hirdetést ad fel, felhasználói fiókot hoz létre.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen Felhasználási Feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a motoapro.hu oldal rendeltetésszerű használatával vagy a motoapro.hu szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre.

Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a motoapro.hu erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

A Felhasználó az alábbi típusú file-okat töltheti fel:

 1. Képek, kép file-ok az általánosan használt és ismeretes formátumokban, méret korlátozás nélkül

 

II. Az Üzemeltető felelőssége

Az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználó számára különböző tartalmak, mint például a feladott hirdetés részét képező szöveges és képi tartalmakmegosztására a motoapro.hu felületén. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a motoapro.hu-n közzétett felhasználói tartalmakért, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel a Felhasználó által a motoapro.hu-n megosztott szöveges anyagokért, fényképekért, a hirdetések tartalmáért, a meghoirdetett termékekért. Nem felel továbbá ezen tartalmak, illetve a meghirdetett termékek valódiságáért, eredetiségéért.

A Felhasználó felel jelszavának biztonságban tartásáért.

A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a Felhasználó feljogosítja az Üzemeltetőt, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, válogatásait, stb.) különböző internetes oldalakon vagy a hagyományos elektronikus médiában megjelenítse.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Felhasználó által a motoapro.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A motoapro.hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, illetve a meghirdetett termékért, ideértve a tartalom vagy a meghirdetett termék által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Egy hirdetés feladásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a hirddetéshez kapcsolódó tartalmakhoz, illetve egyes, a hirdetésben megjelenő, felhasználóra vonatkozó adatokhoz más Felhasználók hozzáférjenek.

A motoapro.hu-n jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) tartalom nem helyezhető el.

Amennyiben a motoapro.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jóhírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

 Amennyiben a motoapro.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető a vonatkozó jogszabályok alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

 

III. Tiltott/jogellenes tartalmak, korlátozások

A motoapro.hu-n nem tölthető fel és nem osztható meg olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, amely szerzői jogot, szellemi tulajdont sért,illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

Tiltott továbbá olyan tartalmat közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jóhírnevét, üzleti és gazdasági érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

Tiltott továbbá:

 • bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a motoapro.hu, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve, amely befolyásolhatja a motoapro.hu, vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,
 • olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a motoapro.hu üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
 • a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe ütköző használata. 

 A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött tartalmat, illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az Üzemeltető jogosult minden tőle telhető és elvárható intézkedést megtenni a Felhasználó elleni szankciók érvényesítése, felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Felhasználók által a motoapro.hu-ra feltöltött tartalmat az Üzemeltető előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött tartalmat, ha nem megfelelő, eltávolíthatja.

A Felhasználók egymás közötti üzenetváltásában elvárt a kölcsönös tisztelet. Amennyiben egy Felhasználó által elküldött üzenetek hangneme nem megfelelő, tartalma sértő, uszító, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

 

IV. A motoapro.hu-n feladott hirdetésekre vonatkozó feltételek

 • Az egyes hirdetéseket a meghirdetett terméknek leginkább megfelelő kategóriában kell elhelyezni. A hibás kategóriában feladott hirdetést Üzemeltető jogosult áthelyezni a megfelelő kategóriába vagy eltávolítani a motoapro.hu oldalról.
 • Egy adott terméket csak egy hirdetésben lehet meghirdetni. Amennyiben egy Felhasználó ugyanazt a terméket több hirdetésben is meghirdeti, Üzemeltető jogosult a hirdetéseket a motoapro.hu oldalról eltávolítani.
 • A motoapro.hu oldalon csak a meglévő kategóriáknak megfelelő termékek hirdethetők meg. A kategóriáktól (Motor, robogó; Ruházat, felszerelés; Alkatrész, kiegészítő) eltérő termék nem hirdethető meg.
 • A hirdetésekhez csatolt fényképek esetében ajánlott a saját készítésű képek feltöltése. A nem pontosan a meghirdetett terméket ábrázoló fénykép (pl. "a kép illusztrácoió") a hirdetéshez nem csatolható. Katalóguskép csak abban az esetben mellékelhető a hirdetéshez, ha az legalább egy, a hirdető által készített fényképet is tartalmaz.
 • A motoapro.hu-n feladott hirdetések a feladás dátumától számított 30 napig aktívak. A 30 nap elteltével a hirdetések inaktív állapotba kerülnek.
 • A felhasználók a saját hirdetéseiket a feladásuktól számított 10 nap múlva megújíthatják. A megújított hirdetés a hirdetési lista elejére kerül, a hirdetés feladási dátuma ebben az esetben a megújítás dátuma lesz. A megújított hirdetés újabb 10 nap múlva ismét megújítható.
 • A motoapro.hu-n nem hirdethető meg:
  • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
  • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
  • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék.
 • Tiltott továbbá:
  • nem konkrét termék vagy szolgáltatás meghirdetése;
  • nem magyar nyelvű leírást tartalmazó hirdetések feltöltése;
  • a hirdetés leírásában e-mail cím vagy telefonszám közzététele - az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni;
  • olyan hirdetés feltöltése, amelyben Magyarország területén személyes átvételre nincs lehetőség;
  • ugyanazon tartalmú hirdetés ugyanazon felhasználó vagy különböző felhasználók általi több alkalommal történő feladása, amennyiben a hirdetések mindegyike aktív (nem törölt) hirdetés. Ilyen esetben az időben később feladott hirdetés törlésre kerül az oldalról;
  • félrevezető ár megadása a hirdetés adatai között;
  • egy hirdetésen belül több olyan termék meghirdetése, amelyek nem ugyanabba a kategóriába tartoznak;
  • olyan hirdetés feltöltése, amely egyetlen célja, hogy különböző weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tesz közzé; 
  • olyan hirdetés feltöltése, amely csak internetről letöltött, katalógusképeket tartalmaz; 
  • a hirdetés címében, leírásában és a csatolt képeken webcím, e-mail cím vagy telefonszám közzététele - az elérhetőségeket a hirdetés feladásakor az erre a célra létrehozott mezőkben kell megadni;
  • ugyanazon felhasználó által ugyanazon, vagy az általa már feladott hirdetéssel tartalmát, formáját és a felhasználó által megadott adatokat tekintve nagyrészt megegyező hirdetés feladása 10 napos időköznél gyakrabban. Nem képez kivételt ez alól az az eset sem, amikor a felhasználó az időben általa korábban feladott hirdetést az időben későbbi hirdetés feladása előtt törli az oldalról;
  • céges hirdetők számára olyan hirdetés feladása, amelynél a hirdető adatai között "magánszemély" beállítás került kiválasztásra;
  • minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető jogát és gazdasági érdekeit.

V. Díjazási feltételek

Az Üzemeltető a szolgáltatás a Felhasználó számára díjmentesen biztosítja, azonban fenntartja magának a lehetőséget, hogy a későbbiekben a Szolgáltatás bizonyos elemeit díjfizetés ellenében tegye elérhetővé, illetve hogy az oldalon hirdetéseket helyezzen el.

 

VI. Kapcsolattartás

A motoapro.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

 

VII. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

 

VIII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

 

IX. Szerzői jogi rendelkezések

A motoapro.hu a motoglobe.hu Kft. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.

A motoapro.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett. A motoapro.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel.